Inšpektorat ni potrdil, da višji svetovalec izpolnjuje vse pogoje


Inšpektorat ni potrdil, da višji svetovalec izpolnjuje vse pogoje

Objavljeno torek 6 februar 2024 ob 12:07

20231130-01295312.jpg

Kranjski župan Matjaž Rakovec je Saša Govekarja marca lani pooblastil za vodenje in usklajevanje notranjih organizacijskih enot v skupni občinski upravi gorenjskih občin.

(Foto: Tinkara Zupan/STA)

Eva Gračanin, Razkrinkavanje.si

Inšpektorat za javni sektor je nadzor v skupni občinski upravi gorenjskih občin uvedel na podlagi pobude za inšpekcijski nadzor, češ da pooblaščeni vodja skupne občinske uprave nima zahtevane izobrazbe in vsak mesec neupravičeno prejema dodatke k plači.

Portal Dnevnik je 5. januarja poročal o domnevno nezakonitem imenovanju Saša Govekarja za direktorja skupne občinske uprave občin Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič. Govekar in župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec sta v članku odgovarjala na očitke anonimnih posameznikov in se v svojih odgovorih sklicevala na zapisnik inšpekcijskega nadzora.

Iz zapisnika inšpekcijskega nadzora, ki smo ga pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, izhaja, da je inšpektorat konec decembra prejel pobudo za izvedbo inšpekcijskega postopka v skupni občinski upravi gorenjskih občin.

Inšpektorica je v zapisniku povzela prejeto pobudo za inšpekcijski nadzor. Prijavitelj je trdil, da skupno občinsko upravo po pooblastilu vodi javni uslužbenec Sašo Govekar, ki nima zahtevane izobrazbe za zasedbo tega delovnega mesta, poleg tega pa vsak mesec pri plači neupravičeno prejema 20-odstotni dodatek za povečan obseg dela, za stalnost in za stalno pripravljenost v okviru civilne zaščite.

V kabinetu župana so za Dnevnik zatrdili, da »Sašo Govekar v medobčinski inšpekciji zaseda delovno mesto višji svetovalec in za to delovno mesto izpolnjuje vse pogoje, kar je ugotovil tudi inšpekcijski nadzor«.

Kopija zapisnika inšpekcijskega nadzora z dne 28. decembra 2023 kaže, da je Govekar od aprila lani zaposlen na uradniškem delovnem mestu »višji svetovalec« v medobčinski inšpekciji skupne občinske uprave. Ob tem ima tudi županovo pooblastilo za vodenje, usklajevanje in organiziranje enot v skupni občinski upravi.

Za zasedbo delovnega mesta vodje skupne občinske uprave, ki ga Govekar opravlja po pooblastilu, je sicer sodeč po zapisniku inšpektorice potreben naziv inšpektor višji svetnik. Med drugim sta pogoja zanj strokovni izpit za inšpektorja in univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem.

Toda inšpektorica je ugotovila, da »Sašo Govekar ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto ‘inšpektor svetnik – direktor skupne občinske uprave’, in sicer ne izpolnjuje pogoja glede stopnje izobrazbe in nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja«. V opisu dejanskega stanja pa je še pojasnila, da Govekar nima zahtevane stopnje izobrazbe niti za zasedbo delovnega mesta višjega svetovalca.

Inšpektorica je v zapisniku pojasnila, da se je župan v zvezi z odločitvijo, da za vodjo skupne občinske uprave kljub neizpolnjevanju pogojev pooblasti Govekarja, skliceval na mnenje ministrstva za javno upravo o izobrazbi pri nadomeščanju po pooblastilu iz leta 2015. Ta določa, da lahko župan za nadomeščanje pri usklajevanju in organiziranju dela pooblasti uslužbenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za delovno mesto.

Inšpektorica pa se je oprla na mnenje istega ministrstva iz leta 2010, po katerem je tak ukrep lahko le začasen in traja do zasedbe delovnega mesta vodje, kar pomeni, da je vodenje po pooblastilu časovno omejeno. Občini je priporočila, da čim prej poskrbi za zasedbo delovnega mesta »inšpektor svetnik – direktor skupne občinske uprave«.

Na ministrstvu za javno upravo so za Razkrinkavanje.si potrdili, da njihovo stališče do izpolnjevanja pogojev v primeru vodenja po pooblastilu ostaja nespremenjeno. »Pooblaščeni javni uslužbenec ne zaseda položajnega delovnega mesta, zato lahko izvršuje navedeno pooblastilo ne glede na morebitno neizpolnjevanje pogojev za zasedbo tega delovnega mesta«.

Glede nezadostne stopnje izobrazbe za zasedbo delovnega mesta je inšpektorica ugotovila, da so te nepravilnosti povezane s sistemizacijo Govekarjevega delovnega mesta oziroma s pogoji za zasedbo delovnega mesta. Županu občine Kranj je zato predlagala spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest tako, da bodo za uradniško delovno mesto »inšpektor svetnik – direktor skupne občinske uprave« pravilno določeni izobrazbeni pogoji.

Občina je v odzivu za Razkrinkavanje.si pojasnila, da je nesporno, da Govekarjeva izobrazba ni primerna za zasedbo delovnega mesta direktorja, zato upravo vodi po pooblastilu župana. Priznali so, da je inšpektorica vendarle »ugotovila nekaj nepravilnosti«.

V odgovorih na dodatna vprašanja so bili nekoliko bolj konkretni, saj so priznali »manjše administrativne nepravilnosti«, ki pa neposredno ne zadevajo vodenja po pooblastilu, temveč sistemizacijo delovnih mest. Rok za odpravo nepravilnosti se še ni iztekel.

Pojasnili so še, da za Dnevnik niso selektivno komentirali izsledkov inšpekcijskega nadzora, temveč so zgolj odgovarjali na novinarska vprašanja. Na vprašanje, zakaj novinarjem niso pojasnili, da Govekar ne izpolnjuje pogojev niti za zasedbo njegovega siceršnjega delovnega mesta višjega svetovalca, so odgovorili, da ne gre za ugotovljeno nepravilnost, saj jo je inšpektorica komentirala v poglavju o dejanskem stanju in ne v tistem o nepravilnostih.

Navedbe občine glede mesta zapisa v zapisniku držijo, v poglavju o nepravilnostih pa je inšpektorica ugotovila nepravilnosti pri sistemizaciji delovnega mesta.

SKLEP

»Sašo Govekar v medobčinski inšpekciji zaseda delovno mesto višji svetovalec in za to delovno mesto izpolnjuje vse pogoje, kar je ugotovil tudi inšpekcijski nadzor,« je kranjska občina zatrdila za Dnevnik, ki je poročal o domnevnih nepravilnostih pri zaposlitvi pooblaščenega vodje skupne občinske uprave Gorenjske. 

Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, ki smo ga pridobili, potrjuje, da Govekar ne dosega ne izobrazbe, zahtevane za delovno mesto višjega svetovalca, ne izobrazbe za delo vodje skupne občinske uprave, zato jo vodi po županovem pooblastilu.

Poleg tega je inšpektorica ugotovila nepravilnosti pri sistemiziranju delovnega mesta. Županu je predlagala spremembe akta o sistemizaciji, da bo za uradniško delovno mesto »inšpektor svetnik – direktor skupne občinske uprave« pravilno določala izobrazbene pogoje.

Trditev, da Govekar izpolnjuje vse pogoje za delovno mesto višjega svetovalca, kar je potrdil inšpekcijski nadzor, ne drži.

Ta članek je objavil tudi Oštro.